certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Zápis do MŠ

AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (k 12.5.2017) - klikněte ZDE.

Všem bodům následujícího textu věnujte prosím náležitou pozornost!

 

OBSAH NÁSLEDUJÍCÍHO TEXTU:

1. Co musíte učinit před zápisem?

2. Důležité informace, se kterými je nutné se před zápisem seznámit

3. Zápis k předškolnímu vzdělávání

a. termín konání zápisu
b. co musím k zápisu přinést (shrnutí)
c. kdo u zápisu bude a co na něm dostanu

4. Co bude po zápisu
a. zveřejnění výsledků zápisu
b. odevzdání zápisového lístku a zpětvzetí žádosti (týká se pouze rodičů,
kteří děti přihlásí do obou mateřských škol na území MČ Praha 19)

 

1. CO MUSÍTE UČINIT PŘED ZÁPISEM?


       1. STÁHNETE a následně VYTISKNETE nezbytné dokumenty (ke stažení níže na této stránce):

              1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
              2. Evidenční list dítěte

               (Pokud si dokumenty nemáte možnost vytisknout, můžete si je vyzvednout přímo v MŠ:
               28. 3. 2017 od 10:00 do 17:00 hod.)

 

       2. Dokumenty vyplňte !!! RUČNĚ !!!:

              • Žádost o přijetí vyplňuje zákonný zástupce sám.

              • Evidenční list vyplňuje zákonný zástupce také sám, vyjma části „Vyjádření lékaře“, kterou musí
              vyplnit praktický lékař dítěte (pediatr)
a potvrdit ji svým razítkem.

              • Oba dokumenty nezapomeňte podepsat a zkontrolovat.

 

       3. Připravit si DOKLADY, které se u zápisu předkládají:

              • občanský průkaz zákonného zástupce (popř. povolení k pobytu u cizinců),
                     • v případě, že by nemohl ani jeden ze zákonných zástupců dítěte a někdo by je zastupoval, je
                      nutné přinést úředně ověřenou plnou moc,
              • rodný list dítěte.

 

2. DŮLEŽITÉ INFORMACE, SE KTERÝMI JE NUTNÉ SE PŘED ZÁPISEM SEZNÁMIT
 

1. Kritéria přijímaní dětí


1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2017).

2. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2017), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3. Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2017), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

4. Děti dvouleté s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2017, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

5. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 19) Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, seřazené podle data narození od nejmladších po nejstarší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

       Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti, které
       splňují druhé kritérium a tak následovně.

 

       Vysvětlivky:
               • MČ = městská část
               • ŠŽ = školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)

 

2. Dále UPOZORŇUJEME:


1. Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

               (Právě i informaci o řádném očkování potvrdí lékař na Evidenčním listu, není třeba zvláštního potvrzení.)

2. V letošním roce se k zápisu do MŠ musí dostavit rodiče dětí, které do 31. 8. 2017 dosáhnout 5 (či více) let věkupro tyto děti je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona)! Tyto děti mají nárok na přijetí ve spádové mateřské škole dle místa trvalého pobytu. Spádové mateřské školy jsou v naší městské části (Praha 19) dvě – MŠ Letců a MŠ Albechtická. Jelikož je pro obě spádové mateřské školy spádovým obvodem celé území MČ Praha 19, mohou si rodiče vybrat, do které MŠ své dítě zapíší.


                             (!!! Zákonní zástupci, jejichž děti do MŠ již chodí, k zápisu znovu nemusí !!!)


       

3. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

       a) termín konání zápisu

 

              Zápis do Mateřské školy Letců (i do MŠ Albrechtická),  se bude konat:

2. a 3. května 2017 od 13:00 do 17:00
v Lidovém domě Kbely

(Toužimská 244, Praha 9 - Kbely)

!!!!!! POZOR !!!!!!

    Každá mateřská škola však koná zápis SAMOSTATNĚ, pouze na stejném místě a ve stejném čase.

   Pokud se chcete ucházet o místo v obou MŠ, musíte podat do každé Žádost o přijetí a Evidenční list ZVLÁŠŤ.

 

       b) co musím k zápisu přinést (shrnutí)

              1. Vyplněné dokumenty:

                      • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
                      • Evidenční list (včetně potvrzení od lékaře)

                                         (Oba dokumenty ke stažení níže na této stránce.) 

              2. Doklady

                     • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
                     • Rodný list dítěte
                     • popřípadě další dokumenty (povolení k pobytu u cizinců, plnou moc při zastupování, atd.)

              3. Dále je možné doložit

                     • Rozhodnutí od odkladu školní docházky

                     • Dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného
                       v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k
                       žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby
                       ředitel školy mohl rozhodnout a také mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření.


       • Účast dítěte u zápisu není nutná, avšak pokud pro něj nebudete mít hlídání, bude zde přítomna paní
         učitelka, která na Vaše dítě dohlédne.


       c) kdo u zápisu bude a co na něm dostanu

              • U zápisu bude přítomen ředitel školy a zástupce ředitele školy.
              • Dostanete potvrzení o účasti na zápisu s Vaším registračním číslem a základními informacemi.

 

4. CO BUDE PO ZÁPISU

       a) zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky zápisu (děti přijaté i nepřijaté) budou zveřejněny na webu mateřské školy a umístěny i na budově školy dne:
10. 5. 2017 od 12:00 hod. (uvedena budou pouze registrační čísla uchazečů).


Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.
 

Rodičům přijatých dětí se  písemné vyrozumění o přijetí nezasílá – pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu.

 

       b) odevzdání zápisového lístku a zpětvzetí žádosti
(týká se pouze rodičů, které děti přihlásí do obou mateřských škol-tj. Letců a Albrechtická)

Pokud se zákonný zástupce rozhodne podat přihlášku souběžně i do druhé MŠ na území MČ
Praha 19 (Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace) budou mu u zápisu navíc předány:

 

                   1. Zápisový lístek
                   2. Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

                             Tyto dokumenty po vyhlášení výsledků zápisu zákonný zástupce odevzdá do té mateřské
                             školy, kam se rozhodne, že bude jeho dítě docházet. Tato mateřská škola následně
                             kontaktuje druhou mateřskou školu, že obdržela Žádost o zpětvzetí žádosti, čímž bude
                             možné uvolněné místo postoupit dalšímu uchazeči.


                             Termín pro odevzdání Zápisového lístku a Žádosti o zpětvzetí žádosti je stanoven na:
                             11. 5. 2017 od 7:30 do 17:00 hod.

 

Odkazy na tři mateřskou školou natočená videa k problematice:

1. ZÁPISU (je však nutno číst i výše uvedený text, který obsahuje kompletní informace),
2. POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
3. INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
naleznete ZDE nebo překlikněte do záložky "Videa" (po levé straně).


Dále si můžete stáhnout:

 - LETÁK k zápisu do MŠ

Směrnici o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Odkaz na webové stránky druhé mateřské školy na území MČ Praha 19 (MŠ Albrechtická) - k využití, pokud uvažujete o podání přihlášky do obou mateřských škol: www.ms-albrechticka.cz

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte